Kop Weespertrekvaart

Het zal niemand ontgaan zijn dat er hard gewerkt wordt aan de overkant van de Weespertrekvaart.
Deze 'Kop Weespertrekvaart' waar o.a. de Hells Angels hun hoofdkwartier hadden, is opgeruimd en opgehoogd en in mei 2016 wordt er begonnen met de bouw van 23 woningen langs de vaart onder de naam Buitenplaats.
Het zand dat er nu ligt wordt na inklinking afgegraven en de woningen komen dus lager te staan dan het nu lijkt.
De woningen worden tussen twee en vier verdiepingen hoog (ieder woning wordt apart gebouwd) en moeten binnen 18 maanden klaar zijn.
Daarna wordt begonnen met het 'Stadsblok' langs de spoorbaan. Dit bestaat uit twee delen: een driehoekig blok dat in hoogte varieert tussen vier en zes verdiepingen en een kleiner driehoekige blok met een woontoren van 70 meter hoog. Volgens de gemeente zal de schaduw van deze toren niet tot Amsteldorp komen.

kopweespertrekvaart

De tunnel van de Spaklerweg naar Wenckebachweg is al enige tijd afgesloten voor autoverkeer en dit blijft zo. Auto's kunnen straks dus de nieuwe wijk alleen in en uit in de richting van Duivendrecht en de Marwijk Kooystraat.

Er komen twee bruggen over de Weespertrekvaart.
Er komt een voetgangersbrug ter hoogte van de Fahrenheitsingel. Dit wordt een hoge brug, zodat de scheepvaart er onderdoor kan.
Ter hoogte van de Von Liebigweg komt een fietsersbrug. Dit wordt een beweegbare brug die open kan voor de scheepvaart.
Deze brug komt schuin uit op de Weespertrekvaartdijk, richting Kruislaan. Het is de bedoeling dat doorgaand fietsverkeer via de Kruislaan gaat.
Buurtbeheer heeft nadrukkelijk gevraagd om maatregelen te nemen dat fietsers en scooters niet bij de Von Liebigweg de 'kortste route' gaan nemen door van de dijk af te rijden.
Overigens wordt het fietspad verboden voor scooters, maar daar zal niet iedereen zich aan houden, denken we.

Tegen geluidsoverlast van het heien en andere bouwwerk is helaas niets te doen. Wel komt er op den duur een geluidsscherm langs een deel van de spoorbaan.

Buurtbeheer blijft de ontwikkelingen vanzelfsprekend op de voet volgen.

Informatie over de voortgang: www.amsterdam.nl/kop-weespertrekvaart

Kop Weespertrekvaart impressie

 

Amstelkwartier

De Kop Weespertrekvaart is onderdeel van het plan Amstelkwartier.
Aan de overkant van de Spaklerweg wordt een hele nieuwe woonwijk gebouwd.
Door de voormalige Zuidergasfabriek is de ondergrond op een deel van dit terrein vervuild met o.a. teerproducten, olie en zware metalen. Op de ene plek is de vervuiling erger dan op de andere. Voor de bouw kan beginnen moet eerst de bodem worden gesaneerd.

In november start aannemer Sita/Scholman met de bodemsanering van het eerste deel van het terrein. Vorige maand is hierover een voorlichtingsbijeenkomst gehouden.
Men heeft besloten tot het aanbrengen van een 'leeflaag'. Het bovenste deel van de vervuiling wordt weggehaald en wordt vervangen door een schone laag. Door te kiezen voor een leeflaag kunnen enkele monumentale gebouwen en (veel) bomen worden behouden. De achterblijvende vervuiling in de diepere ondergrond levert geen problemen op voor de omgeving en wordt in de gaten gehouden met hulp van een monitoringssysteem. Daarnaast zal het grondwater in het gebied worden opgevangen via een nieuw drainagesysteem en wordt het water eerst gezuiverd voordat het op de Amstel wordt geloosd.

Vanwege de westenwind is het mogelijk dat bij de sanering geur- en stankoverlast gaat optreden in Amsteldorp. Om deze overlast zo veel mogelijk tegen te gaan zal de aannemer de ontgravings-oppervlakten zo klein mogelijk houden, worden de gronddepots afgedekt en wordt de vrijkomende grond zoveel mogelijk direct afgevoerd.
Vanwege de kans op stankoverlast zal de aannemer dagelijks metingen uitvoeren op de locaties waar gegraven wordt. Daarnaast plaatst de aannemer sensoren (voor het meten van luchtverontreiniging) op de rand van de werklocaties. Indien er behoefte ontstaat aan een onafhankelijk advies/meting kunt u contact opnemen met de GGD.


Vragen en klachten, waar kunt u terecht?

Heeft u vragen over de concrete uitvoering van de sanering, wilt u overlast melden of ervaart u bijvoorbeeld geurhinder, neem dan contact op met de heer Benno Tijmense, omgevingsmanager van Sita/Scholman.
Mobielnummer: 06 30052484, emailadres: Amstelkwartier@sitaremediation.com.
In de avond en in het weekend kunt u gebruik maken van het nummer: 06 13371796.

Heeft u een vraag aan de GGD (bijvoorbeeld om een onafhankelijke meting uit te voeren), neem dan contact op met de afdeling 'Leefomgeving' van de GGD via emailadres: lo@ggd.amsterdam.nlApril 2016: Definitief Ontwerp


Zienswijze van Buurtbeheer

Klik hier voor onze zienswijze