Onze zienswijze Kop Weespertrekvaart:

 

logo


Gemeente Amsterdam / Grond en Ontwikkeling /Gebiedsontwikkeling Oost
Postbus 1104
1000 BC AMSTERDAM

 

Amsterdam, 10 april 2016

 

Zienswijze/Inspraakreactie op DO Openbare Ruimte Kop Weespertrekvaart

Inleiding: Belang voor Amsteldorp

De ontwikkeling van de Kop Weespertrekvaart tot woonwijk leidt vanzelfsprekend in het aan de overkant van de Weespertrekvaart gelegen Amsteldorp tot de nodige belangstelling.
Met name de plannen voor een fietsbrug worden door een deel van de bewoners van Amsteldorp met enige zorg bekeken. Men vreest voor toename van doorgaand verkeer. Ook fietsverkeer brengt namelijk - zeker met de snelle elektrische fietsen van tegenwoordig - een zekere mate van gevaar mee voor de in het autoluwe Amsteldorp nog steeds op straat spelende kinderen. Om maar te zwijgen over snor- en bromfietsen/scooters, die daarnaast ook nog veel lawaaioverlast produceren.
Ook maakt men zich zorgen over de toename van autoverkeer met name op de Spaklerweg/Overzichtweg.

In de zienswijze hieronder verwoorden we een aantal wensen vanuit de bewoners van Amsteldorp.

Zienswijze

In reactie op het DO van 15 maart dat op 17 maart werd gepresenteerd, dient Buurtbeheer Amsteldorp uitgaand van de bij Buurtbeheer binnengekomen reacties en zorgen deze zienswijze in. Onze zienswijze betreft twee punten.

1.
Het aanleggen van een fietsbrug ter hoogte van de von Liebigweg zal tot meer verkeer door en langs de wijk Amsteldorp leiden zowel aan de zuidzijde (Kruislaan) als aan de westzijde (Weespertrekvaartdijk). Daarbij moet volgens Buurtbeheer Amsteldorp het voorkomen van overlast voor onze wijk voorop staan.

Buurtbeheer dringt er daarom in de eerste plaats op aan dat er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat snor- en bromfietsen (of zelfs motoren) gebruik van deze brug gaan maken.
Nu al wordt er constant met hoge snelheden op gemotoriseerde tweewielers gereden over de Weespertrekvaartdijk, terwijl dit een fietspad is. Van handhaving is geen enkele sprake. Kennelijk acht men dit in de praktijk nauwelijks effectief mogelijk.
Daarom pleiten we ervoor dat duidelijk wordt aangegeven dat gemotoriseerd verkeer over de nieuwe brug niet is toegestaan en dat er bovendien zoveel mogelijk fysieke maatregelen worden getroffen om dit tegen te gaan en de snelheden te beperken. We denken daarbij aan drempels, versmallingen en alle andere (creatieve) oplossingen die verkeersdeskundigen kunnen bedenken.

Daarnaast leert de ervaring bij het talud langs de Hugo de Vrieslaan ter hoogte van Amsteldorp dat (brom)fietsers heel graag een kortere route zoeken en daarbij er geen bezwaar tegen hebben om een groen talud te gebruiken om af te dalen naar de straten beneden. Integendeel, een deel van hen vindt dit kennelijk zelfs een sport.
Al eerder hebben we de projectleiding hierop gewezen en bij deze dringen we er nogmaals op aan dat er fysieke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat verkeer komend vanaf de fietsbrug via het gras de Weespertrekvaartdijk afdaalt. Dus maatregelen die het fietsverkeer dwingen de dijk te volgen tot de afslag Kruislaan of tot de Overzichtsweg.
Dit betekent het plaatsen van hekken of natuurlijke belemmeringen langs de bovenrand van het talud Weespertrekvaartdijk en waar nodig aan de onderkant. Dit in ieder geval in de omgeving van de nieuwe brug en op dichtbij gelegen plekken waar men kan afdalen, inclusief de aanwezige trappen die door sommige brommerrijders ook gebruikt worden om af te dalen.

2.
In de plannen en bij meerdere presentaties is tot nu toe altijd gesteld dat de ontsluiting voor auto's van de nieuwe wijk alleen zou plaatsvinden via de H. J. E. Wenckebachweg vanaf de Verlengde Van Marwijk Kooystraat/Johannes Blookerweg.
In het DO wordt nu echter plotseling opgemerkt dat "er wordt gezocht naar een alternatieve ontsluiting. Een optie is een ontsluitingsweg via het terrein van de Bijlmerbajes." (pag. 11). Dit betekent dus extra ontsluiting rechtstreeks van en naar de Spaklerweg.
Een dergelijke ontsluiting kan niet anders dan leiden tot meer autoverkeer op de Spaklerweg, een toename die door de vele toekomstige woningen zowel in Amstelkwartier ten westen van de Spaklerweg als op het Julianaplein toch al te verwachten valt.
Voor Amsteldorp heeft dit twee nadelen:
- De geluidsoverlast en overlast van uitlaatgassen in het laaggelegen Amsteldorp door drukker verkeer en waarschijnlijke filevorming op de Overzichtweg neemt toe.
- De Spaklerweg wordt door verstopping minder bruikbaar als uitvals- en toegangsroute voor Amsteldorpers die via deze route het drukke en gevaarlijke Prins Bernhardplein kunnen vermijden.
Wanneer voor ontsluiting naar de Spaklerweg zou worden gekozen betekent dit overigens tevens dat in de nieuwe wijk Kop Weespertrekvaart doorgaand autoverkeer mogelijk zou worden en ontstaat een sluiproute voor auto's. Tot voor kort (voordat de de spoortunnel van Wenckebachweg naar Spaklerweg voor autoverkeer gesloten werd) werd deze route ook al als zodanig gebruikt, ondanks de slechte staat van wegdek in het laatste stuk voor de tunnel.
Wij dringen er dus op aan dat de ontsluiting voor autoverkeer blijft zoals tot nu toe steeds aangegeven is: alleen via Wenckebachweg vanaf Johannes Blookerweg.

We vragen u met de punten uit deze zienswijze rekening te houden bij het definitief vaststellen van het ontwerp Openbare Ruimte.

 

Buurtbeheer Amsteldorp