Onze zienswijze Structuurvisie:

 

logo


Gemeenteraad Amsterdam
p/a De directeur van de Dienst R.O.
Postbus 2758
1000 CT AmsterdamBetreft: zienswijze Ontwerp Structuurvisie 2040

 

Amsterdam, 27 maart 2010

 

Geachte leden van de Gemeenteraad van Amsterdam,

Het is de bedoeling dat aan u in het najaar de Structuurvisie 2040 ter vaststelling zal worden voorgelegd.
Het ontwerp Structuurvisie ligt nu ter inzage. Het bewonersplatform Buurtbeheer Amsteldorp en de vereniging Buurtbeheer Amsteldorp/de Wetbuurt  hebben dit ontwerp uitvoerig bestudeerd en besproken en wij willen namens de bewoners van Amsteldorp en de Wetbuurt graag onze zienswijze op dit ontwerp aan u kenbaar maken en u verzoeken deze Structuurvisie in de nu voorliggende vorm niet vast te stellen.
Hoewel er bij velen van ons ook bezwaren leven tegen anders aspecten van de Structuurvisie, zoals de intensivering van de bebouwing in het hele gebied binnen de ring A10, willen wij ons in deze zienswijze beperken tot de punten die onze wijk direct betreffen.

Amsteldorp en de Wetbuurt vormen een unieke wijk binnen Stadsdeel Oost en binnen de Watergraafsmeer.
Gelegen in de diepte van de polder (meer dan 4 meter onder N.A.P.) is dit de laatste 50 jaar een wijk met een eigen karakter gebleven. Het is een wijk met een gedifferentieerde woningvoorraad van zowel koop- als sociale huurwoningen (zoals in andere wijken met veel moeite wordt nagestreefd) en met een uitstekend leefmilieu, zowel wat woonomgeving betreft als op sociaal gebied. Met groen in en rond de wijk. Met weinig criminaliteit en andere problemen. Een stadswijk waar het kortom prettig wonen is.
Dit heeft alles te maken met het feit dat de wijk is 'ingesloten' tussen dijken: de wijk kent zodoende geen doorgaand (auto)verkeer en langs de dijken en de wijk omringende watergangen is veel 'functioneel' groen te vinden; geen parken en plantsoenen, maar natuurlijke begroeiing, die voor een deel hoort tot het Ecolint, waar vogels, waterdieren en kleine landdieren ongestoord kunnen leven.
De Weespertrekvaart aan de westkant en de Gooiseweg aan de oostkant omsluiten onze wijk en houden het uniek karakter in stand.

In het kader van Wibaut aan de Amstel wordt nu al gewerkt aan het verstenen van de omgeving rond onze wijk. De Kop Weespertrekvaart -nu een bedrijventerrein met nog steeds veel ruimte voor een diversiteit aan kleine en grotere bedrijven en groen daartussen- wordt deel van de nieuwe woonwijk OverAmstel, met verbindingen over de trekvaart naar onze wijk, en bij het Amstelstation worden nog meer enorme torens neergezet waarvoor vele oude bomen moeten sneuvelen en die onze wijk letterlijk in de schaduw zullen zetten en toenemend verkeer, met geluidsoverlast en luchtvervuiling, zullen veroorzaken.

De structuurvisie beoogt nu ook aan de oostkant van onze wijk in te grijpen: Er wordt voorgesteld de Gooiseweg te verlagen en tot "stadstraat" om te bouwen.
Hoewel dit heel mooi klinkt, hebben wij,  na het lezen van de concrete ideeĆ«n hiervoor in de Structuurvisie, hier grote bezwaren tegen.

Wij benoemen hieronder de voornaamste:

1. Verkeer
De op een dijk gelegen Gooiseweg verhindert in de bestaande situatie oost-west verbindingen langs en door onze wijk. De enige oost-west verbinding vormen momenteel de buiten de wijk gelegen Overzichtsweg en Hugo de Vrieslaan aan de noordkant.
Door het verlagen van  en bouwen langs de Gooiseweg zullen, zeker in combinatie met de bebouwing van de Kop Weespertrekvaart, dergelijke doorgaande verbindingen wel gaan ontstaan en dit zal het einde betekenen van het autoluwe en verkeersveilige karakter van onze wijk, een wijk waar nu de kinderen nog gerust op straat kunnen spelen in bijna alle straten.

Verder is de Gooiseweg een belangrijke oprit voor de A10. Al jaren vragen wij als bewoners om beperking van de snelheid op deze weg om het verkeerslawaai tegen te gaan, maar dit is steeds afgewezen met als argument dat dit de 'doorstroming' van het autoverkeer zou hinderen. Ook in de structuurvisie wordt gesteld: "De Gooiseweg blijft een onmisbare verkeersader in dit gebied "(pag. 82).
De vraag waar het verkeer dat gebruik maakt van deze "onmisbare verkeersader" moet blijven als de Gooiseweg een 'Stadstraat" wordt, wordt in de Structuurvisie niet beantwoord. Maar we lezen wel  dat "de toenemende druk op het onderliggende wegennet moeten worden meegenomen" wat ons het ergste doet vrezen voor onze wijk.

2. Waterhuishouding
De watergangen in en rond onze wijk hebben een belangrijke functie bij de waterhuishouding in dit gebied. In de structuurvisie wordt dit erkend, maar oplossingen worden niet gegeven, terwijl het probleem alleen maar zal toenemen door de al geplande verstening aan de noord- en westkant van onze diepgelegen wijk.

3. Veiligheid
Over de functie van de Gooiseweg als waterkeringsdijk en ook over de functie als vluchtroute bij calamiteiten wordt in de Structuurvisie slechts gemeld dat "er een alternatief gevonden moet worden" (deel 2, pag. 31).  Hoe deze alternatieven er uit zouden moet zien is onbekend.
Allen al op grond hiervan zou dit deel van de Structuurvisie door u moeten worden afgewezen. We hebben in Amsterdam al veel te veel slechte ervaringen met projecten waarbij pas als het principebesluit al is genomen nagedacht gaat worden over de gevolgen en waarbij dat leidt tot uiteindelijk kwalitatief slechte 'oplossingen', of tot oplossingen die ongelooflijk kostbaar blijken te zijn.

4. Groen
Zoals gezegd: juist langs de Gooiseweg ligt een strook 'functioneel' groen met een natuurlijk karakter. Een broedplaats voor vaak zeldzame dieren zoals de IJsvogel. In tegenstelling tot het aan de oostkant van de Gooiseweg aan enkele koopwoningen gelegen, nauwelijks gebruikte, Darwinplantsoen, behoort dit groengebied bij Amsteldorp niet tot de Hoofdgroenstructuur en wordt het dus niet gespaard. Terwijl juist deze groenstrook een zeer gewild, dicht bij huis gelegen stukje natuur is voor de veelal oudere bewoners uit de sociale huurwoningen, die hier dagelijks wandelen tussen de monumentale bomen en langs de ecologische begroeiing op de oevers van de vaarten en sloten.

5. Stedenbouwkundig
De wijk Amsteldorp/de Wetbuurt is een bijna ideale wijk: gemengde bewoning, rustig wonen, groen, net 'dorps' genoeg om bewoners een prettig en veilig gevoel te geven en toch een duidelijk stukje Amsterdam met een eigen karakter en met de beschikking over stedelijke voorzieningen.
In vele buitenlandse steden treffen we ook dergelijk 'enclaves' aan midden in de stad en ze zijn zeer waardevol bij het voorkomen dat de stad een eenheidsbrij wordt van identieke bebouwing, bewoning en functies.
Niet voor niets is onlangs de wijk Jerusalem tot monument verklaard. Amsteldorp/de Wetbuurt zou daarvoor in nog grotere mate in aanmerking moeten komen, zeker gezien de unieke ligging en de historische achtergrond. De verlaging van de Gooiseweg en de daarvoor benodigde aard en omvang van de nieuwe bebouwing zal het einde van de wijk inluiden en zal leiden tot een verschraling van het woningaanbod.
Gezien de hoge kosten die het verlagen van de Gooiseweg meebrengt zal de bebouwing erlangs een winstgericht karakter moeten hebben. Dit betekent dat er een groot aantal sociale huurwoningen, waar bewoners nu nog steeds zeer tevreden mee zijn en die bouwkundig nog in uitstekende staat verkeren en de wijk zijn speciale karakter geven, zal moeten plaatsmaken voor hoge en voor huurders onbetaalbare woningen en vooral commerciƫle, verkeer aantrekkende, functies.

Op basis van de bovenstaande punten maken wij bezwaar tegen de delen van de Structuurvisie die gevolgen hebben voor onze wijk, zoals het verlagen en van randbebouwing voorzien van de Gooiseweg.
Zowel bekeken uit praktisch oogpunt (de functie als verkeersader, de waterhuishouding, de functie als waterkering en de functie als ontsnappingsroute) als uit oogpunt van leefklimaat (het verloren gaan van een unieke autoluwe, leefbare wijk en zeer veel groen met een bijzonder karakter) is het deel van de structuurvisie over verlaging van de Gooiseweg tussen Prins Bernhardplein en A10 ondoordacht.
Voor de problemen die het oproept zijn geen oplossingen gegeven en het draagt niets bij aan een mooier, beter en leefbaarder Amsterdam.

Wij verzoeken u dan ook deze plannen uit de Structuurvisie te schrappen en de Structuurvisie in deze vorm niet aan te nemen.

Hoogachtend,

Vereniging Buurtbeheer Amsteldorp/de Wetbuurt
Zwaardemakerstraat 77
1097 SH Amsterdam