Ontwikkelingen rond Amstelstation:

Januari 2015 :
Inspraak over aanpassen tramkeerlus

Omdat de gemeente plannen heeft om binnen tien jaar de tram vanaf het Amstelstation door te trekken naar Science Park (via de Hugo de Vrieslaan), wil men dat de nieuwe keerlus voor de tram bij het station op een andere plaats komt dan in de goedgekeurde plannen staat, zodat de tramrails straks makkelijk doorgetrokken kunnen worden.
In eerste instantie leek dat niet veel uit te maken: de lus zou komen waar nu de fietsenrekken opzij van het station staan en of hij nou een paar meter opschoof leek niet zo belangrijk.
De Bestuurscommissie Oost heeft al in november een positief advies uitgebracht - overigens zonder de bewoners van onze wijken te raadplegen.

Maar op 16 december hoorden we dat één van de gevolgen van de veranderende plannen zou kunnen zijn dat, als de tram eenmaal doorgetrokken wordt, het Julianaplein voor goed afgesloten zou worden voor alle autoverkeer.
De gemeente gaat kiezen uit drie varianten voor de tramkeerlus, bij twee daarvan betekent dat bijna zeker later afsluiting autoverkeer Julianaplein.
Dan zullen wij dus als we naar Zuid of naar het centrum willen moeten omrijden via Hugo de Vrieslaan-Nobelweg.
Maar ook alle verkeer dat nu naar en van de Spaklerweg gaat zal dan voortaan over de Hugo de Vrieslaan moeten in plaats van over het Julianaplein.
Overzichtsweg en Spaklerweg staan nu al vaak vast, dat zou dan dus ook met de Hugo de Vrieslaan gaan gebeuren en kunnen we ons dorp misschien niet meer in zonder in de rij te staan.
Tien jaar lijkt ver weg, maar er wordt NU een besluit genomen over welke variant voor de tramlus wordt gekozen en de voorkeur gaat uit naar een variant die te zijner tijd tot afsluiting van het Julianaplein zou leiden.
Buurtbeheer heeft na de voorlichtingsavond en na het doorworstelen van alle voorstellen en onderzoeken, het standpunt ingenomen dat wat nu beslist wordt, niet moet betekenen dat we straks, als de tram wordt doorgetrokken, vastzitten aan een afgesloten Julianaplein en meer opstoppingen op de Hugo de Vrieslaan.
Omdat de planen opnieuw moeten worden goedgekeurd is er inspraak mogelijk.
Wij hebben een uitgebreide inspraakreactie opgesteld en zullen die indienen. U kunt die hier lezen.
De Deelnota van Uitgangspunten over de tramlusplannen staat hier, het verkeersonderzoek en de Quickscan kunt u vinden op de website van Amsterdam Oost: http://oost.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=2956

We hebben ook een voorbeeld voor een korte versie van een inspraakreactie voor bewoners opgesteld. Die staat hieronder. U kunt die ook downloaden door hier te klikken.
U kunt uw inspraak indienen tot 28 januari via email of post.
E-mail: inspraak@ivv.amsterdam.nl Vermeld in het onderwerp van uw mail: Inspraak Tramlus Amstelstation;
Per post: Gemeente Amsterdam
Inspraak Tramlus Amstelstation
Postbus 95089
1090 HB te Amsterdam.

Voorbeeld (klik hieronder om te downloaden als MS Word document)

Inspraakreactie over Inpassing Tram Voorplein Amstelstation

Naar ik begrepen heb wordt er binnenkort een beslissing genomen over de manier waarop de tramkeerlus bij het Amstelstation aangepast gaat worden en speelt daarbij het toekomstige doortrekken van de tram naar Science Park via de Hugo de Vrieslaan een grote rol.
Het blijkt dat er gekozen gaat worden uit drie varianten. Twee van die varianten (SP+ en A) houden in dat in de toekomst het Julianaplein permanent wordt afgesloten voor autoverkeer.
Ik heb de indruk dat de gevolgen van deze beslissing voor mijn wijk Amsteldorp in het geheel niet zijn meegewogen bij de verschillende varianten waaruit gekozen wordt.
De afsluiting van het Julianaplein voor autoverkeer betekent onder andere dat we als bewoners en bezoekers van mijn wijk een grote omweg via Hugo de Vrieslaan en Nobelweg en Kamerlingh Onneslaan moeten maken om bij het Prins Bernhardplein en vandaar naar Zuid (Treublaan) of het centrum (Wibaustraat) te komen.
Het betekent ook dat alle autoverkeer dat nu via Juliananplein van en naar de Spaklerweg gaat dan over de Hugo de Vrieslaan zal moeten.
Daar komt bovendien nog het verkeer bij dat het gevolg is van de nieuwe wijken Amstelkwartier en Kop Weespertrekvaart met duizenden woningen.
Het gevolg hiervan zal zijn dat de Hugo de Vrieslaan erg druk wordt en regelmatig vast zal staan, zoals nu al op de spitsuren het geval is bij de Overzichtsweg en Spaklerweg.
Dat houdt in dat de enige manier om mijn wijk met de auto te bereiken en te verlaten, namelijk via Hugo de Vrieslaan en Fizeaustraat, geblokkeerd zal raken.
Ook brengt meer autoverkeer over de Hugo de vrieslaan meer luchtvervuiling en fijnstof mee voor onze laaggelegen wijk en een moeilijker oversteek vanuit de wijk naar het Amstelstation voor fietsers en voetgangers.
Ik verzoek u dan ook niet te kiezen voor een variant waardoor nu al vastgelegd wordt dat het Julianaplein in de toekomst wordt afgesloten voor auto's, maar een oplossing te kiezen die het mogelijk maakt dat die afsluiting bij het aanleggen van de doorgetrokken tram niet nodig zal zijn.

afsluiting Juliananplein

December 2014: Afspraken over werkzaamheden Amstelstation

In december hebben we met vertegenwoordigers van de gemeente de volgende afspraken gemaakt:

  1. Er komt een omgevingsmanager die aanspreekpunt is tijdens de uitvoering
  2. Bij de bijeenkomsten over verkeer wordt aandacht besteed aan:
  3. Wateroverlast is een belangrijk aandachtspunt, er zullen vooraf al peilbuizen geplaatst worden om de situatie te monitoren. Dit moet al als de tijdelijke werkzaamheden beginnen. De grond in het Amsteldorp bevat klei, veen en puin.
  4. Er wordt een beheer/overleg groep Verkeer ingesteld waar de voortgang van de werkzaamheden worden besproken en waar ideeën, klachten en aandachtspunten kunnen worden ingebracht. NB: Er komt ook een beheergroep Groen.
  5. Het buurtparkje is ook voor de bewoners van Amsteldorp bedoeld. De “Groene Vingers” zullen ook uitgenodigd worden voor de beheergroep.

 

Oktober 2013: Bouw toren begint binnenkort

Buurtbeheer Amsteldorp heeft zich, o.a. via het Bewonersplatform Amstelstation, jarenlang ingezet voor een goed ontwerp voor de omgeving van het Amstelstation.
Vanaf november 2013 worden nu de eerste stappen gezet voor de herinrichting van dat gebied. Dat betreft dan het zogenaamde Blok D: een toren van 100 meter die pal naast Amsteldorp komt te staan!
Over de plannen is sinds 1998 al gedoe geweest. In 2002 werd het ontwerp van een aantal projectontwikkelaars afgewezen door de Stadsdeelraad, mede omdat bewoners er tegen in het geweer kwamen. Vervolgens werd in samenspraak met alle partijen, dus ook de bewoners uit Amsteldorp en Julianapark, een nieuw concept opgesteld. Dit was af in 2003 en het was een plan waar iedereen mee kon leven.
Daarna bleef het twee jaar stil, en toen lag er opeens een plan dat volledig afweek van het concept waar iedereen tevreden mee was geweest.
De torens werden geen 45 meter hoog, maar 100 meter!!
Bijna alle bomen moesten verdwijnen.
En ook op heel veel andere punten bleef er niets over van het ontwerp waarmee bewoners hadden ingestemd.
In 2009 werd dit plan, ondanks felle protesten en alleen omdat het Stadsdeelbestuur gedreigd had met aftreden, aangenomen door de raad, met als enige concessie dat de toren op het terrein van Eurolines aan de bovenkant 'smaller' zou worden dan eerst gepland was.
In oktober 2013 werd nog gezegd dat er drie ontwerpen waren, en dat een commissie waarin ook bewoners zaten daaruit zouden kunnen kiezen. Maar begin november bleek dat er maar één ontwerp overbleef.
Daarvan zijn prachtige plaatjes, waarop je nog net een klein stukje van het dak van de woningen aan de Belvedèreweg ziet. Je staat dan dus ongeveer 25 meter boven het straatniveau van Amsteldorp. Hoe het er uit gaat zien als je in je tuin of voor je raam staat als bewoner, daar is geen 'impressie' van.

Blok D vanuit Amsteldorp

In deze hoogste woontoren van Amsterdam komen een hotel en (dure) woningen. De hotelgasten en torenbewoners hebben dan een prachtig uitzicht op Amsteldorpers die vlak onder ze in hun tuin of op hun balkon zitten. Een groot deel van de dag zullen ze die trouwens waarschijnlijk niet zien, want dan valt de schaduw van de toren over de woningen in Amsteldorp en kunnen bewoners dus niet meer in het zonnetje zitten.
De mensen in de toren zullen daar geen last van hebben. Ook niet van de geluidsweerkaatsing van het trein- en metrolawaai, die al sterk is toegenomen na de bouw van de torens bij de Omval, of van de uitlaatgassen van het vele extra verkeer dat over de Overzichtsweg komt. Die uitlaatgassen dalen immers naar beneden: het laaggelegen Amsteldorp in.
Het ergste is dat al deze overlast volkomen overbodig is. Die grote toren had net zo goed aan de noordkant van het Amstelstation gebouwd kunnen worden, tegenover de oude Renault-garage, waar nu Restaurant Dauphine zit. Daar had niemand er last van gehad. Maar dat kon niet, omdat de omgeving Amstelstation 'gericht moet zijn op het centrum' en 'de zichtlijnen richting centrum (lees de ongezellige Wibautstraat) open moeten blijven'.
De projectontwikkelaars, en de politieke bestuurders die ze schijnbaar in hun zak hebben, hebben duidelijk geen enkele belangstelling voor echte mensen, de mensen die om het station heen wonen en het slachtoffer worden van hun plannen. Voor hen zijn mensen alleen maar die leuke kleine poppetjes die ze in hun maquettes en tekeningen plaatsen om de boel een beetje te verlevendigen.

sfeerinpressie  vanaf Julianalaan

De rest van het Amstelstationgebied komt later aan de beurt. Met even vreselijke gevolgen voor Julianapark en ook weer voor Amsteldorp, want de parkeer- en verkeersoverlast zal alleen maar toenemen. Als we de ontwikkelaars moeten geloven, zal dit reuze meevallen want volgens hen heeft er over tien jaar bijna niemand meer een auto in Amsterdam en zijn er dan sowieso alleen nog maar elektrische auto's. (!)
Bewoners hebben zich jaren ingezet voor een goed plan voor bebouwing rond het Amstelstation. Dat plan lag er ook. Maar andere belangen en megalomane ideeën over Amsterdam Oost als metropool legden kennelijk meer gewicht in de schaal dan bewonersinbreng. We kunnen alleen nog maar hopen dat Provast, dat de toren gaat bouwen, dankzij de crisis alsnog failliet gaat voor het zover is. Wie weet...

Buurtbeheer zal zich ondertussen in ieder geval inzetten om de overlast bij de bouw zoveel mogelijk te beperken. We houden alle stappen nauwlettend in de gaten en zullen bezwaren indienen als daar reden voor is.